Make your own free website on Tripod.com

STUDIO-RANE

เพลง        เติมใจให้กัน
ศิลปิน       ก้อง สหรัถ
 
 
 
ตอบใจตัวเองมานาน       แอบรอคอยเธอก็รู้
อยากให้เธอลองตรองดู  ในความทรงจำเก็บไว้
ต่างคนมีทางต้องเดิน      
อาจมีเวลาต้องไกล
หนึ่งคนยังคงคอยใจ      
ยังคงคอยไปอย่างนั้น


* อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า    
หากยังมีใจคุ้นกัน     
จะโยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกัน ใกล้ตา
ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ        แบ่งปันในยามทุกข์ตรม ไม่หวั่น
ต่างคนเติมใจให้กัน         เติมใจซึ่งกันจนเต็ม

 

Home | Thai Studio | Inter Studio | Gallery | Take That Special | Music Blog | Massage Box | Travel with Rane

Back to Studio Thai